پناه

در طراحی این کوشک شهری سعی شده تا در مسیر پرداخت به مفهوم ضامن آهو، جریانی همراه با حال درونی زائران روایت شود. کشاکشی همیشگی بین نفسی که به زنده بودن دچار است و روحی که در این قالب نمیگنجد و به شوق زندگی کردن به پرواز در می‌آید. دوگانه‌ای آشنا که به دنبال یک پناه می‌گردد و آن اتصال به نور حق می‌باشد.